verzend- en leveringsbeleid

Leveringsvoorwaarden Tijdschriftabonnementen, Welkomstgeschenken en Artikelen

1. Algemeen
1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op: 
i) abonnementsovereenkomsten met betrekking tot: 
a) droompost die worden uitgegeven door De Droomboom B.V., Dellenweg 50 te 8161 AL Epe, Kamer van Koophandel nummer: 84156171 te Utrecht BTW nummer: NL863115792B01, hierna ook te noemen “De Droomboom”; en,
b) digitale diensten van, of gekoppeld aan, de onder a) genoemde droompost;  
ii) overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken en (voor zover deze voorwaarden daar op van toepassing zijn verklaard) consumentenartikelen door De Droomboom.

1.2 Een abonnement omvat ofwel i) (de levering van) een door De Droomboom uitgegeven droompost voor de overeengekomen termijn dan wel een losse editie, ofwel ii) (de levering van) een door De Droomboom aangeboden digitale dienst voor de overeengekomen termijn.

1.3 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door De Droomboom, deze voorwaarden te accepteren.

1.4 De Droomboom garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.6 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.7 De Droomboom is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift of de digitale dienst waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

1.8 De Droomboom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuwe abonnementen
2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 Een consument heeft alleen recht op een welkomstgeschenk (een Droomboom verzamelmap) bij het afsluiten van een jaarabonnement waarbij het abonnementsgeld in één keer voldaan wordt en als deze het afgelopen jaar geen jaarabonnement heeft gehad. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op het welkomstgeschenk.

2.3 Het welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan abonnee worden verzonden. Als de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 De Droomboom is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

3. Herroepingsrecht
3.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om:
a.  in het geval van het aangaan van een abonnement: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste Droompost in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; of,
b.  in het geval van een overeenkomst tot levering van een consumentenartikel: om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het artikel of (in het geval van een bestelling bestaande uit meerdere artikelen) ontvangst van het laatste artikel met betrekking tot een bestelling de overeenkomst te herroepen.

3.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.3 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van De Droomboom (zie contactgegevens hierboven onder 1.8) en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht. Dit maakt de consument kenbaar via: sabrina@droomboom.nl. Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per email.

3.4 In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde aankoopbedrag binnen 14 dagen retour, waarbij wij ons het recht voorbehouden te wachten met terugbetaling tot het moment waarop wij de goederen hebben terug ontvangen, dan wel bewijs van terug zenden van de goederen hebben ontvangen.

3.5 In het geval van een abonnement op digitale diensten van De Droomboom heeft de abonnee geen recht op herroeping.

4. Duur en opzegging (annuleringsbeleid) van het abonnement
4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders is overeengekomen. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen per einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor (het verschijnen van het eerste editie van) de nieuwe abonnementstermijn De Droomboom over deze opzegging moet berichten. Dit kan via sabrina@droomboom.nl

4.2 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Wanneer een abonnementstermijn niet geheel wordt afgenomen zal De Droomboom de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 4,50) in rekening brengen. Deze worden verrekend met het teveel betaalde abonnementsgeld. Opzeggen kan via sabrina@droomboom.nl

4.3 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan via sabrina@droomboom.nlopgevraagd worden

5. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
5.1 Betaling van het abonnementsgeld dient in het geval van een abonnement op een droompostkaart voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal, NotaBox, acceptgiro of creditcard). Bij betaling met credit card zal het bedrag per direct van de door abonnee opgegeven kaart worden afgeschreven. Abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen van acceptgiro naar incasso en vice versa. De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van het tijdschrift, en worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon of op de servicepagina van het tijdschrift. In het geval van een abonnement op een digitale dienst dient betaling van het abonnementsgeld voorafgaand aan de abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of iDeal). De abonnementsprijzen zijn vindbaar op de website die de betreffende digitale dienst aanbiedt.

5.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is De Droomboom gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

5.3 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

5.4 De Droomboom behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt op de webside gepubliceerd

6. Bezorging
6.1 De bezorging van de Droompost van De Droomboom vindt plaats via post.nl. Indien de Droompost niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met PostNL, zie voor meer informatie onze klantenservicepagina.

6.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post of via dit adreswijzigingsformulier.

7. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Droomboom is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om:
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen De Droomboom en de abonnee;
ii) een administratie bij te houden van alle abonnees;
iii) de abonnees naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de abonnee een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan De Droomboom haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van de abonnee;
iv) relevante aanbiedingen te doen van De Droomboom; en
v) relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverteerders).
De Droomboom respecteert de privacy van haar abonnees.
De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleidvan De Droomboom.

8 Welkomstgeschenken, artikelen
8.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. De Droomboom raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via mail naar sabrina@droomboom.nl te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft De Droomboom het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

8.2 De abonnee ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat De Droomboom de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt De Droomboom de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een jaar abonnement betreft, dan zal de abonnee een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de abonnee daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De abonnee krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.

8.3 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. De Droomboom kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

9. Klachten
De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan De Droomboom via de contactgegevens vermeld in artikel 1.8 van deze voorwaarden. De Droomboom zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de abonnee voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. Aansprakelijkheid
De Droomboom is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan De Droomboom is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van De Droomboom komt. De Droomboom is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door De Droomboom geleverde dienst of geleverd artikel, tenzij De Droomboom aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. De Droomboom is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van De Droomboom gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van De Droomboom, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van De Droomboom, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van De Droomboom. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van De Droomboom. De Droomboom is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel dan wel de dienst is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan De Droomboom is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal De Droomboom de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat abonnee aan De Droomboom is verschuldigd. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

11. Overige bepalingen.

Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 oktober 2021. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.

vlinder