algemene voorwaarden

E-mail: sabrina@droomboom.nl

Website: www.droomboom.nl

 

Definities

 1. De Droomboom B.V. : De Droomboom B.V., gevestigd te Epe onder KvK nr. 84156171.
 2. Klant: degene met wie De Droomboom B.V. een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: De Droomboom B.V. en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De Droomboom B.V.
 2. Partijen kunnen allen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die De Droomboom B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die De Droomboom B.V. hanteert voor zijn Droompost, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan De Droomboom B.V. te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van de Droompost (producten) of onderdelen daarvan, die De Droomboom B.V. niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbiedingen c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot een prijsverhoging.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst (een abonnement) te allen tijde te ontbinden.
 5. De consument heeft het recht om een overeenkomst (een abonnement) te allen tijde te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Monsters en modellen
Indien de klant een pdf kaart op proef (product) heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. De Droomboom B.V. mag bij het aangaan van de overeenkomst 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. Na de betaling van de klant gaat De Droomboom B.V. over tot levering.
 3. Betalingstermijnen van de abonnementen worden automatisch verlengd en de betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betaaltermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat De Droomboom B.V. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. De Droomboom B.V. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is De Droomboom B.V. gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadenvergoeding verschuldigd aan De Droomboom B.V.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag De Droomboom B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de. Klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De Droomboom B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Droomboom B.V. dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De Droomboom B.V. te betalen.

 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is De Droomboom B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. De Droomboom B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronisch melding.

 

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden te ontbinden.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • Op de dag nadat de consument de laatste Droompost kaart heeft ontvangen.
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via sabrina@droomboom.nl, de Droompost kaart hoeft niet geretourneerd.

 

 

 

 

 

Retentierecht

 1. De Droomboom B.V. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten (Droompost) van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van De Droomboom B.V. heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan De Droomboom B.V.
 3. De Droomboom B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan De Droomboom B.V. te verrekenen met een vordering op De Droomboom B.V.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. De Droomboom B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van De Droomboom B.V. op grond van wat voor met De Droomboom B.V. gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vordering inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan De Droomboom B.V. zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant wil de eigenaar de klant nadrukkelijk vragen de inhoud van de Droompost niet verder te verspreiden. De kaart is voor eigen gebruik. Er is spraken van copyright. De klant mag de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien De Droomboom B.V. een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft De Droomboom B.V. het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats vanuit de Droomboom B.V.
 3. Levering van online bestelde Droompost vindt plaats op het door de klant aangegeven adres
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft De Droomboom B.V. het recht om het abonnement stop te zetten en om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim.

 

 

 

Levertijd

 1. De door De Droomboom B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond of al een lopend abonnement heeft en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van De Droomboom B.V.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij De Droomboom B.V. niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

 • De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door heb bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 • Er zijn geen transportkosten omdat de Droompost via de post (in de brievenbus) wordt geleverd.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de enveloppe van een geleverd product of de verpakking van één van de extra producten geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan De Droomboom B.V. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Garantie

 1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producent die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. In dit geval wanneer de Droompost in de brievenbus is afgegeven.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart De Droomboom B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De Droomboom B.V. geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten dan dient de klant De Droomboom B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, binnen 10 dagen na constatering op de hoogte te stellen zodat De Droomboom B.V. het abonnement stop kan zetten.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan De Droomboom B.V.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De Droomboom B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijk aansprakelijkheid klant

Als De Droomboom B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan De Droomboom B.V. verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid De Droomboom B.V.

 1. De Droomboom B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid.
 2. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slecht indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichtingen.

 

Vervaltermijn
Elke recht van de klant op schadevergoeding van De Droomboom B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst (abonnement) te ontbinden wanneer De Droomboom B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door De Droomboom B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De Droomboom B.V. in verzuim is.
 3. De Droomboom B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De Droomboom B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

 

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Droomboom B.V. in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan De Droomboom B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van De Droomboom B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Droomboom B.V. kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand; wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwacht stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor De Droomboom B.V. 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Droomboom B.V. er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. De Droomboom B.V. is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering (producten) het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tidig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. De Droomboom B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Droomboom B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijk wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijk instemming van De Droomboom B.V.
 2. De bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Droomboom B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlands rechter in het arrondissement waar De Droomboom B.V. is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 17 december 2021

 

vlinder